Owen, Glen & Dan - The Chefs

Owen’s 30 years cheffing experience (which adds up to 50,000 hours!) has influenced how he uses traditional cooking methods and a selection of carefully chosen herbs and spices to release the natural flavors of feedthepulse’s food. This way, food by feedthepulse unites tradition with the nutrition needs of people today. He, along with Glen and Dan, feed various sports teams from around Ireland.

For the boys, Glen & Dan, food and sport were like second nature. Growing up in the kitchen complemented fueling their performance on, and off the pitch. In more recent years, the boys looked to broaden their horizons; Glen journeyed to Spain and Dan began cheffing for the students of DCU.

Because of feedthepulse, the boys have been able to come home and bring food and sport back to where it began for them. The boys are now feeding sports teams and are back in the gym. The three chefs work together to create food that can support and fuel your performance, no matter what type of lifestyle you lead.

Owen, Glen & Dan - Na Chefanna

Tá taithí 30 bliain cócaireachta ag Owen (sin 50,000 uair an chloig san iomlán!) agus tá tionchar aige sin ar an mbealach a mbaineann sé úsáid as modhanna traidisiúnta cócaireachta mar aon le rogha de luibheanna agus de spíosraí a roghnaítear go cúramach chun blasanna nádúrtha feedthepulse a thabhairt amach. Ar an mbealach sin, tá feedthepulse in ann an traidisiún a nascadh le riachtanais chothaithe mhuintir na linne seo. Bíonn sé féin, i gcomhar le Glen agus Dan, ag cur bia ar fáil d’fhoirne éagsúla spóirt as gach ceard d’Éirinn.

Bhí bia agus spórt mar chuid nádúrtha de shaol na mbuachaillí, Glen & Dan. Ag éirí aníos dóibh sa chistin, daingníodh a gcumas ar pháirc na himeartha agus lasmuigh di.

Le blianta beaga anuas, dhírigh na buachaillí a n-aird níos faide ó bhaile; chuaigh Glen chun na Spáinne agus thosaigh Dan ag cócaireacht do na mic léinn in DCU.

Mar gheall ar feedthepulse, bhí na buachaillí in ann a theacht abhaile agus bia agus spórt a thabhairt ar ais chuig an áit ar thosaigh sé dóibh féin. Anois, tá na buachaillí ag cothú foirne spóirt agus tá siad féin ar ais ar pháirc na himeartha arís.

Oibríonn an triúr chefanna le chéile chun bia a chruthú atá in ann tacú le do chumas agus cothú a thabhairt dó, is cuma cén saghas stíl mhaireachtála atá agat.


Community

We want YOU to join the feedthepulse family! We know that eating healthy and wholesome food can be difficult when you have a busy schedule. Feedthepulse makes it easier, faster and tastier to eat great, nutritious food, without all the bad stuff! We would love you to get involved and share any recipe, cooking tip, or even just ideas you have found here.

Our story doesn’t end with us, you are our next chapter...

Pobal

Táimid ag iarradh ORTSA dul isteach i bhfine feedthepulse! Tuigimid go bhféadfadh sé a bheith deacair bia atá sláintiúil agus folláin a ithe nuair a bhíonn sceideal gnóthach agat. Le feedthepulse, bíonn sé níos éasca, níos sciobtha agus níos blasta bia cothaitheach a ithe, gan aon chuid de na drochrudaí a bheith i gceist!

Ba bhreá linn dá nglacfá páirt agus aon oideas, moltaí cócaireachta, nó smaointe fiú a fuair tú anseo a roinnt le daoine eile.

Ní againne atá deireadh an scéil; tusa an chéad chaibidil eile...